Bilgi çağı olarak tanımlanan 21.yy’da, iletişim ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile dijitalleşme sürecine girilmiş ve zaman-mekan arasındaki sınırlar yok olmuştur. McLuhan’ın “küresel köy” kavramıyla görsel kültür olarak adlandırılan, değişik kodlarla kurgulanan, tümüyle görselliğe dayanan kültürel yapıların anlamlandırılması da son derece zorlaşmıştır. Bir başka deyişle, görsel kültürün en önemli taşıyıcısı konumundaki imgeler tüm sınırları aşabilse de, değişik kültürlerde, toplumlarda yaşayan bireyler tarafından söz konusu imgeler aynı biçimde algılanamamakta ve anlaşılamamaktadır. Ayrıca yaşanan dijitalleşme süreci  “sanallık”, “yapaylık”, “yalnızlık” kavramlarını da beraberinde getirmiyor mu?


Görsel kültür kavramı, hiç kuşkusuz,  modayı, resimi, tekstili, heykeli, mimari, endüstriyel, grafik özellikli tasarımı, reklamı, kamusal ya da popüler imgeleri, fotoğrafı, sinema, televizyon gibi kitle iletişim araçlarını, bilgisayar ortamlarını ve oyunlarını, internet sayfalarını, gazete ve dergi tasarımlarını, bir başka deyişle çok geniş yelpazedeki ürünleri içine almaktadır. Peki  bu alanlarda kurgulanan iletilerdeki  imgelere yüklenen anlamlar nasıl algılanmaktadır? Görsel kültür bağlamında, “dijitalleşme” sürecinin olumlu/olumsuz yanları nelerdir? İletişim ortamında yaşanan “başkalaşım”, “değişim” ve “dönüşüm” topluma nasıl yansımaktadır? McLuhan’ın “Teknolojik Belirleyicilik” kuramı, Jean Baudrillard’ın “Simülakrlar ve Simülasyon” yapıtında ele aldığı  “hipergerçeklik” ve gerçeğe ait tüm imgelerin “düşsel”e dönüşmesi olgusu ya da M.Castells’in “Ağ Toplumu” kavramı  ve son zamanlarda sıkça sözü edilen ve gündeme oturan “Sosyal Medya” gibi kavramlar birbiriyle örtüşmekte midir?  Daha genel olarak baktığımızda, görsel kültürün oluşturucularından iletişim, sanat ve tasarım ortamlarında, dijitalleşme süreciyle ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve uygulamalar nelerdir? 


07-09 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek VISUALIST 2012 (Uluslararası Görsel Kültür Kongresi; İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme Kongresi’nde farklı disiplinlerden gerek akademik alan gerekse sektörden gelen değişik bakış-görüş açıları çerçevesinde “Dijitalleşme” teması kapsamında ”Görsel Kültür” konusuna gönderme yapan bu soruların yanıtlarına ulaşılmaya çalışılacaktır.

© Copyright 2011 : VISUALIST All Rights Reserved.

Bilimsel komitenin kriterleri doğrultusunda seçilen bildiriler TOJDAC’ın Nisan 2012, Temmuz 2012 ve Ekim 2012 sayılarında yayınlanacaktır.

VISUALIST2012 Afişi